4reg.net HOME

Solution Graphics

Callback Service

eMail*
Name*
Fon*Special Characters for most popular TLDs

 .ac (Ascension Islands)  

àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿāăąć
ĉċčďđēėęěĝġģĥħīįĵķĺļľłńņňŋőœŕŗřśŝşš
ţťŧūŭůűųŵŷźżž


 .as (American Samoa)  

àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿāăąć
ĉčďđēĕėęěĝğġģĥħĩīĭįıĵķĸĺļľłńņňŋōŏőœ
ŕŗřśŝşšţťŧũūŭůűųŵŷźżž


 .at (Austria)  

àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿœšž

 .biz (Business (int.))  

àáäåæçèéêíðñòóôöøúüýþčđńŋšŧž

 .br (Brasil)  

àáâãçéêíóôõúü

 .bz (Belize)  

àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿāăąć
ċčďđēėęěġģħīįķĺļľłńņňŋōőœŕŗřśšťŧūůű
ųźżž .cat (Catalan Domains)  

àçèéíïòóúü

 .ch (Switzerland)  

àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿœ

 .cl (Chile)  

áéíñóúü

 .com (Commercial (int.))  

·àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿāăą
ćĉċčďđēĕėęěĝğġģĥħĩīĭįıĵķĸĺļľłńņňŋōŏ
őœŕŗřśŝşšţťŧũūŭůűųŵŷźżž
 .de (Germany)  

ßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿāăą
ćĉċčďđēĕėęěĝğġģĥħĩīĭįıĵķĸĺļľłńņňŋōŏ
őœŕŗřśŝşšţťŧũūŭůűųŵŷźżž
 .dk (Denmark)  

äåæöøü

 .es (Spain)  

àáçèéíïñòóùü

 .eu (European Union)  

àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿāăąć
ĉċčďđēĕėęěĝğġģĥħĩīĭįıĵķĺļľŀłńņňʼnŋōŏ
őœŕŗřśŝšťŧũūŭůűųŵŷźżžșțΐάέήίΰαβγδεζ
ηθικλμνξοπρςστυφχψωϊϋόύώабвгдежзийк
лмнопрстуфхцчшщъыьэюя


 .fi (Finland)  

äåö

 .gr (Greece)  

ΆΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩΪΫά
έήίΰαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωϊϋόύώ
Ἷ


 .hu (Hungary)  

áéíóöúüőű

 .info (Information)  

áäåæéíðóöøúüýþāąćčēėęģīįķļłńņōőŗśšū
űųźżž


 .io (Brit. Indian Ocean Terr.)  

àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿāăąć
ċčďđēėęěġģħīįķĺļľłńņňŋőœŕŗřśšťŧūůűų
źżž
 .is (Iceland)  

áæéíðóöúýþ

 .li (Liechtenstein)  

àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿœ

 .lt (Lithuania)  

ąčėęįšūųž

 .lv (Latvia)  

āčēģīķļņōŗšūž

 .md (Moldova)  

âîăşţ

 .museum ()  

àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿāăąć
ċčďđēėęěġģħīįķĺļľłńņňŋōőœŕŗřśšťŧūůű
ųźżž .net (Network (int.))  

·àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿāăą
ćĉċčďđēĕėęěĝğġģĥħĩīĭįıĵķĸĺļľłńņňŋōŏ
őœŕŗřśŝşšţťŧũūŭůűųŵŷźżž
 .no (Norway)  

àáäåæçèéêñòóôöøüčđńŋšŧž

 .nu (Niue)  

àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿ

 .org (Organisations (int.))  

áäåæéíðñóöøúüýþāąćčēėęģīįķļłńņōőŗśš
ūűųźżž

 .pe (Peru)  

áéíñóúü

 .pl (Poland)  

àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿāăąć
ĉċčďđēĕėęěĝğġģĥħĩīĭįıĵķĸĺļľłńņňŋōŏő
œŕŗřśŝşšţťŧũūŭůűųŵŷźżžΐάέήίΰαβγδεζη
θικλμνξοπρςστυφχψωϊϋόύώ
 .pr (Puerto Rico)  

àáâãäæçèéêëíîïñóôõöùúûüœ

 .pt (Portugal)  

àáâãçéêíóôõú

 .se (Sweden)  

àáäåæçèéêëìíîïðñóôøùúüýþăćčđěğĭłńŋŏ
řśšţŧŭź
Under the specified TLDs partly still many further special characters (e.g. Chinese or Japanese and up to 350 scripts and languages for .com/.net) are possible. In order to register such domain please contact our support. We also determine for you whether special characters are possible for not here specified TLDs and arrange a registration for you.

german versionenglish version
»»» Sign-Up NOW! «««  |  »»» LOGIN «««
©1997-2019 by IT-NetContent Cyprus |  Imprint |  Privacy Policy |  Acceptable Use Policy |  General Conditions |  Sitemap